Νόμοι

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών


ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ (Ν.4285/2014)


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔ ΙΚΑΣ (Ν. 3528/2007)


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1340/16-10-2002)


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΥ (Ν.3848/2010)


ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ν.1566/1985)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013-2014


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ.Υ. (Ν. 4057/2012)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΕ ΕΑΕΠ


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛ ΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ


ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ